Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ogólna ocena jakości kształcenia Doktorantów UM we Wrocławiu

* 1. Rok studiów
I
II
III
IV
przedłużenie
2. Czy w ramach studiów doktoranckich otrzymujesz stypendium? (Jeżeli tak, zaznacz właściwe)
Tak, stypendium socjalne
Tak, stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej
Tak, stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej
Tak, stypendium doktoranckie dla najlepszych doktorantów
Nie, żadne z powyższych
3. Jak oceniasz kryteria oceny stosowane przy przyznawaniu niżej wymienionych stypendiów?
Bardzo źleŹleDobrzeBardzo dobrzeNie mam zdania
stypendium socjalne
stypendium z dotacji podmiotowej
stypendium z dotacji projakościowej
stypendium dla najlepszych doktorantów
4. Co zmieniłbyś w systemie stypendialnym?
5. Jak oceniasz zajęcia obowiązkowe w programie studiów doktoranckich?
BARDZO ŹLEŹLEDOBRZEBARDZO DOBRZENIE MAM ZDANIA
Wartość merytoryczna
Czytelność kryteriów zaliczania
Przydatność do Twojego doktoratu
Umiejętności dydaktyczne prowadzącego
Adekwatność oceny z zajęć do własnego zaangażowania
Wielkość grup studenckich
Plan i program studiów
Obciążenie godzinami poszczególnych semestrów
6. Jaką część tych zajęć opuszczałaś/eś ?
do 25 %
25-50 %
50-70 %
powyżej 75 %
7. Jak oceniasz pracę Dziekanatu Studiów Doktoranckich?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
8. Jak oceniasz poszczególne aspekty współpracy z promotorem/opiekunem naukowym?
BARDZO ŹLEŹLEDOBRZEBARDZO DOBRZENIE MAM ZDANIA
Jego dostępność
Przydatność spotkań
Stwarzanie możliwości publikacji
Stwarzanie możliwości udziału w konferencjach
Pomoc w zdobyciu finansowania badań
Kompetencje w dziedzinie, jaką się zajmuje
Kompenetcje w subdyscyplinie, związanej z Twoim doktoratem
Kultura osobista
* 9. Czy w trakcie studiów korzystałaś/eś z pomocy merytorycznej osoby innej niż Twój promotor/ opiekun naukowy? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Nie
Tak, pracowników mojego zakładu/ instytutu/ katedry
Tak, innych pracowników wydziału
Tak, osób z innych placówek naukowych
Tak, innych doktorantów
10. Jak oceniasz poszczególne aspekty wsparcia, jakie otrzymujesz ze strony Twojej jednostki organizacyjnej?
NIEWYSTARCZAJĄCERACZEJ NIEWYSTARCZAJĄCERACZEJ WYSTARCZAJĄCEWYSTARCZAJĄCENIE MAM ZDANIA
Dofinansowanie udziału w konferencjach zewnętrznych
Organizacja konferencji wewnętrznych
Stwarzanie możliwości publikacji
Wsparcie finansowe badań
Dostępność i stan zaplecza technicznego (sale, sprzęt)
11. Czy podczas studiów doktoranckich brałaś/eś udział w projektach badawczych realizowanych w ramach Twojej jednostki naukowej ( Katedra, Instytut, Zakład)?
Tak
Nie (przejdź do pytania nr 13)
12. Jak oceniasz poszczególne aspekty związane z udziałem w tych projektach?
BARDZO ŹLEŹLEDOBRZEBARDZO DOBRZENIE MAM ZDANIA
Przydatność do Twojego doktoratu
Respektowanie praw autorskich związanych z Twoim wkładem
Powiększenie własnego dorobku
Projekt jako dodatkowe źródło dochodu
13. Jak oceniasz dostęp do literatury, komputerowych baz danych na naszej Uczelni?
Niewystarczające
Raczej niewystarczające
Raczej wystarczające
Wystarczające
Nie mam zdania
14. Jakie działania podejmujesz na rzecz własnej pracy doktorskiej? (zaznacz wszystkie prawdziwe)
wyszukiwanie literatury/ czytanie w bibliotece
wyszukiwanie literatury w internecie
badania w laboratorium
badania w terenie
współpraca z przedsiębiorstwami
współpraca z instytucjami badawczymi
uczestnictwo w szkoleniach
uczestnictwo w konferencjach
publikowanie własnych prac
15. Ile czasu (poza czasem przeznaczonym na dydaktykę) jesteś zobowiązany spędzać średnio dziennie na Uczelni?
16. Ile czasu dziennie (gdyby to zależało tylko od Ciebie) spędzałbyś na Uczelni dla realizowania Twojej pracy doktorskiej?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .